ЗАДАТЪК

images.jpeg

1.Нормативна уредба

чл.93 от ЗЗД

2.Определение

Задатъкът служи за доказателство, че е сключен договорът и обезпечава неговото изпълнение. Ако страната, която е дала задатъка, не изпълни задължението си, другата страна може да се откаже от договора и да задържи задатъка. Ако задължението не е изпълнено от страната, която е получила задатъка, другата страна при отказ от договора може да го поиска в двоен размер. Ако изправната страна предпочита да иска изпълнение на договора, обезщетението за вредите се определя по общите правила.

Задатък – имуществено благо. Когато това е парична сума се нарича капаро, което се дава като доказателство при сключване на договора.

  1. Функции на задатъка:
  • Доказателствена функция – самата размяна служи като доказателство, че договорът е сключен;
  • Обезщетителна функция – при виновно неизпълнение – задатъкът дава възможности на кредитора. Той има вземане за обезщетение за вреди, право на разваляне на договора ако е двустранен. Към тези две възможности се прибавя и алтернативи, които кредиторът може да избере.
  1. Правни възможности:
  • при виновно изпълнение – кредиторът може да развали договора незабавно и извън съдебно;
  • кредиторът ще се обезпечи за неизпълнение само чрез задатъка, ако реши да го използва.

Задатъкът не подлежи на намаляване.