ЗАБРАНА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ

t2_5471759

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба

Закон за здравето

2.Същност на забраната

През 2012 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето като се въвежда забрана за тютюнопушене в закритите обществени места, в помещенията с обособени работни места и на някои изчерпателно изброени в закона открити обществени места. Тютюнопушенето на тераси и балкони, като открити пространства, не е забранено.

  1. За кои обекти ще се прилагат забраните за тютюнопушене?
  • всички закрити обществени места
  • помещенията с обособени работни места, където се полага труд. Забраната за тютюнопушене се отнася и за помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение
  • следните открити обществени места: прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца; площадките за игра; местата, на които са организирани мероприятия за деца и ученици; спортните обекти, летните кина и театри – по време на спортни и културни прояви.

4.Понятие за „закрито обществено място”

Понятието „обществени места” включва всички места, които са обществено достъпни и/или предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността или правото на достъп. Следователно  закрито обществено място е закрито помещение или пространство, което е покрито с покрив/навес и има най-малко три плътни стени/страни, без оглед на материала, използван за покрива/навеса, стените/страните, и без оглед на това дали структурата е постоянна или временна.

5.Понятие за „открито обществено място”

Открито обществено място е всяко обществено място, което не е закрито, проветриво е и има естествена въздушна циркулация. Приемаме, че обществено място, което е покрито с покрив/навес и има най-много две плътни стени/страни е открито обществено място. Например лятната градина е открито обществено място при наличието на навес и две странични ветроупорни завеси. Също може да се приеме, че е открито обществено място и помещение, на което в случай че се отворят страничните части се осигурява естествена циркулация на въздуха.

6.Тютюнопушене в парковете

Тютюнопушенето в парковете не е забранено. В случаите, когато в парковете са разположени площадки за игра, обществени места, където се организират мероприятия за деца и ученици, спортни обекти, летни кина и театри с организирани спортни и културни прояви, тютюнопушенето в парковете на всички тези изброени открити обществени места ще е забранено.

7.Изключения

По изключение се допуска тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения, разположени в сградите на летищата. В обособените самостоятелни помещения не се разрешава присъствието на лица до осемнадесетгодишна възраст. Тези помещения се отделят с въздухонепроницаеми стени, плътно затварящи се врати, обозначават се ясно и в тях се изгражда вентилационна инсталация. Министерският съвет определя с наредба изискванията, на които трябва да отговарят обособените самостоятелни помещения.

8.Санкции при установени нарушения

Съгласно разпоредбата на чл. 218 от Закон за здравето санкциите, които се налагат са следните:

  • за физически лица глобата е в размер от 300 до 500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 500 до 1000 лв.
  • за еднолични търговци имуществената санкция е в размер от 1000 до 1500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 1500 до 3000 лв.
  • за юридически лица имуществената санкция е в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 5000 до 10000 лв.