ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР И ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР БЕЗ ЗАМЯНА – СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ

t2_5470700

1.Нормативна уредба

Чл.37, ал.2 , Чл.38 – Чл.38 от от Наказателния кодекс.

Чл.197 – Чл.199 от Закона за изпълнението на наказанията и задържането под стража.

2.Доживотен затвор

Наказанието доживотен затвор представлява принудително изолиране на осъдения до края на живота му в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, когато извършеното от него престъпно деяние е изключително тежко.

В разпоредбите на Наказателния кодекс е предвидено, че доживотния затвор може да бъде заменен с наказание лишаване от свобода за срок от тридесет години, ако осъденият е изтърпял не по-малко от двадесет години от наложеното му наказание.

3.Доживотен затвор без замяна. Същност и особености.

Наказанието доживотен затвор без замяна е вид наказание, което се налага като временна и изключителна мярка при извършването на изключително тежки престъпления, при които целите на генералната превенция не могат да бъдат постигнати с налагането на друго по вид по-леко наказание. Това са престъпления, които:

 • заплашват основите на републиката
 • и такива, които по своята същност са умишлени и особено опасни.

Единственият начин осъденият да възвърне свободата си е да бъде амнистиран или помилван при спазването на определените в закона условия и ред.

Особеност, която следва да бъде отбелязана е, че този вид наказание не може да бъде налагано на определен кръг от лица, а именно на такива:

 • които по време на извършване на престъплението не са навършили двадесет години;
 • които по време на извършване на престъплението не са навършили осемнадесет години, когато се касае за военнослужещи;
 • които не са навършили осемнадесет години при извършването на престъпления във военно време;
 • както и на жени, намиращи се в състояние на бременност по време на извършване на престъплението или при постановяване на присъдата.

4.Особености при изпълнението на наказанията

В разпоредбите на чл.197 – чл.199 от Закона за изпълнението на наказанията и задържането под стража са подробно посочени особеностите свързани с изпълнението на наказанията – доживотен затвор и доживотен затвор без замяна, като основните сред тях са:

 • изпълнят се в отделни затвори или в обособени отделения към другите затвори;
 • първоначално определеният специален режим може да бъде изменян в по-лек, ако осъдените имат добро поведение и са изтърпели не по-малко от 5 години от наложеното им наказание;
 • осъдените могат да бъдат настанявани в общи помещения с останалите лишени от свобода с условие за съвместно участие в трудови, възпитателни, образователни, спортни и други дейности  при условия и ред предвидени в закона
 • осъдените не се поставят на лек и общ режим и нямат право на награди, които се ползват извън района на затвора, като е предвидена хипотеза, при която тези ограничения не се прилагат;
 • осъдените могат да бъдат премествани  и в затворнически общежития от открит тип, ако съдът постанови замяна на доживотния затвор с наказание лишаване от свобода.