ДОГОВОР ЗА СПОГОДБА

t2_5461270.jpg

1.Нормативна уредба

Чл.365 – Чл.367 от Закона за задълженията и договорите.

2.Какво представлява договорът за спогодба?

Това е договор, чрез който сключващите го страни прекратяват един съществуващ спор или избягват един възможен такъв, като си правят взаимни отстъпки.

3.Предмет на договора за спогодба

Предметът на договора за спогодба е един съществуващ или възможен спор. Спорът, представляващ предмет на договора трябва да се отнася до права, с които страните могат свободно да се разпореждат.

4.Средства за преодоляване на спора

Чрез извършването на взаимни отстъпки страните преодоляват спорната ситуация. Чрез тях могат да се създават, изменят или погасяват правоотношения, като за прехвърлянето на тези права е необходима определена форма, като условие за действителност.

Взаимните отстъпки не представляват отказ от права, а отказ от първоначално направените твърдения, в резултат на което се достига до решение на съществуващия правен конфликт.

5.Особености на договора за спогодба

Договорът за спогодба притежава определени особености, които го отличават от останалите договори уредени в ЗЗД, а именно това, че той е:

 • консесуален;
 • комутативен;
 • възмезден;
 •  по правило двустранен – създава задължения и за двете страни.

6.Правно действие на договора

Договорът за спогодба има различно правно действие в зависимост от съдържанието, което е уговорено от страните.

 • регулиращо действие – страните се задължават да изпълняват и зачитат съдържанието на уредените чрез договора отношения между тях;
 • декларативно действие – страните се задължават да смятат, че правата между тях са такива, каквито са уредени от спогодбата;
 • конститутивно действие – то е налице тогава, когато договореното чрез спогодбата се отклонява от действителното положение.

7.Недействителност на спогодбата

За да бъде действителен, договорът за спогодба, трябва да отговаря на изискванията, посочени в разпоредбите на чл.26 – чл.35 от ЗЗД, като в противен случай последния ще бъде недействителен.

Освен това съществуват две специални хипотези, които обуславят недействителността на договора.

 • нищожност

     – когато спогодбата е сключена върху непозволен договор;

 • унищожаемост
  • когато спогодбата е сключена въз основа на документи, които по-късно са били признати за лъжовни.