ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА

t2_5460256

1.Нормативна уредба

Чл. 280 – Чл. 292 от Закона за задълженията и договорите.

2.Същност на договора

Това е договор, по силата на който доверителят възлага на довереника, а довереникът се задължава да извърши за сметка на доверителя определени правни действия.

3.Особености

Договорът за поръчка има своите особености, които го отличават от останалите договори уредени в ЗЗД, а именно:

  • поначало той е едностранен договор
  • безвъзмезден, но страните могат да уговорят възнаграждение – в този случай договорът ще стане възмезден и двустранен
  • консесуален
  • неформален – съществува ограничение по чл.292,ал.3 от ЗЗД
  • с оглед на личността

4.Задължения на страните

   4.1 Задължения на довереника

   – да изпълни поръчката като добър стопанин;

–     да пази имуществото, което му е поверено във връзка с изпълнението на поръчката;

– да се отклони от поръчката, ако това е станало необходимо за запазване интересите на доверителя и не е било възможно да се вземе съгласието на последния;

–     да изпълни зададената му поръчка лично – възможно е отклонение от това правило само в предвидените в закона хипотези;

–     да уведоми доверителя за изпълнението на поръчката;

–     да се отчете и да предаде всичко, което е получил в изпълнение на поръчката или да даде сметка.

    4.2 Задължения на доверителя

–        да заплати на довереника възнаграждение, ако такова е уговорено;

–        да заплати на довереника направените от него разноски и възнаграждение съответно на извършената работа, ако по-нататъшното изпълнение на поръчката е станало невъзможно;

–        дължи обезщетение, при отказ от негова страна вследствие, на който настъпят вреди.

5.Действие на договора по отношение на трети лица

Ако довереникът действа от свое име, правата и задълженията от сделки с трети лица възникват за него.

Тези права, обаче се смятат за права на доверителя:

–        в отношенията между довереника и доверителя;

–        по отношение на трети недобросъвестни лица;

–        по отношение на добросъвестните кредитори на довереника, ако договорът за поръчка има достоверна дата;

–        по отношение на недобросъвестните кредитори на довереника и без да е необходимо договорът за поръчка да има достоверна дата.

6.Прекратяване на договора за поръчка

Възможни са няколко хипотези, при които договорът за поръчка се прекратява:

     – поради смърт или поставяне под запрещение на някое от   лицата по договора, тъй като последният е сключен с оглед      личността на страните

–        при оттегляне на поръчката от страна на доверителя

–        при отказ от страна на довереника

–        при прекратяване на юридическото лице, в предвидената хипотеза