ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА

t2_5460565

1.Нормативна уредба

Чл.258 – Чл.269 от Закона за задълженията и договорите.

2.Същност на договора за изработка

Това е договор, при който имаме две страни :

 • изпълнител, който се задължава на свой риск да изработи нещо, съгласно възложена нему поръчка
 • поръчващ, който се задължава да заплати възнаграждение за изработеното.

3.Особености

Договорът за изработка е двустранен договор, от което следва, чe от него произтичат задължения и за двете страни.

Освен това той е :

 • възмезден
 • консесуален
 • комутативен
 • каузален

4.Предмет

Най- общо казано предмет на този вид договор може да бъде изработването на определена вещ, но не е изключено предметът на договора да не е материализиран, а да се касае за определено човешко поведение.

5.Права и задължения на страните
5.1 Права и задължения на изпълнителя

 • изпълнителят е длъжен да изработи поръчаното със свои средства, ако не е уговорено друго между страните;
 • ако материалът или проекта за  изпълнението на работата са неподходящи, другата страна по договора трябва да бъде уведомена, а ако това не бъде направено изпълнителят ще отговаря за причинените вреди;
 • изпълнението трябва да бъде извършено по начин, който да отговаря на договорното или обикновеното предназначение на работата;
 • ако работата се извършва с материал предоставен от изпълнителя, той ще отговаря за качеството му.

5.2. Права и задължения на поръчващия

 • може да проверява изпълнението на възложената работа, стига да не пречи на изпълнителя;
 • да приеме работата, ако е извършена съгласно уговореното в договора;
 • може да прави възражения по изпълнението на работата при приемането на последната;
 • ако впоследствие се появят недостатъци, които не са могли да бъдат открити при приемането на работата, поръчващия следва да извести другата страна по договора за тях;
 • да заплати възнаграждение;
 • ако изпълнителят се е отклонил от поръчката или са налице недостатъци при изпълнението й, поръчващият има една от посочените в чл.265, ал.1 от ЗЗД възможности.

6.Невъзможно изпълнение

В чл.267 от Закона за задълженията и договорите са описани хипотезите, при които изпълнението на работата е станало невъзможно:

 • вследствие на причина, за която нито една от страните не отговаря, в този случай:

   – изпълнителят няма право на възнаграждение;

   – в случай че е извършена част от  възложената работа и последната може да бъде полезна на поръчващия, изпълнителят има право на част от уговореното възнаграждение.  

 • вследствие негодността на материала или проекта даден от поръчващия:

          – изпълнителят има право на възнаграждение, ако е  предупредил другата страна за тези обстоятелства.

7.Прекратяване на договора 

 • при изпълнение на задълженията на двете страни;
 • ако поръчващия има основателни причини, може да се откаже от договора, което от своя страна води до прекратяването му; в този случай, той трябва да заплати на изпълнителя:

–         направените разходи;   

–         извършената работа; 

–         печалбата, която последният би получил от изпълнението на работата.

 • при смърт на изпълнителя или при неспособност от негова страна да извърши работата;
 • с оглед бъдещо неизпълнение – поръчващия може да развали договора и да получи обезщетение:

–         ако от действията на изпълнителя е видно, че той няма да изпълни работата в срок или

–         че ще се отклони от уговореното. 

 • ако недостатъците при извършването на работата са толкова съществени, че последната е станала напълно негодна, поръчващият може да развали договора;