ДОГОВОР ЗА ВЛОГ

t2_5460055

1.Нормативна уредба

Чл.250 – Чл.257 от Закона за задълженията и договорите.

2.Същност на договора за влог

С договора за влог влогодателят, предава движима вещ на влогоприемателя, който я получава със задължение да я пази и да я върне.

3.Особености

Договорът за влог има редица особености, които го отличават от останалите договори, уредени от Закона за задълженията и договорите.

 • поначало договорът е едностранен, но може да се развие и като несъвършено двустранен;
 • безвъзмезден, но закона допуска да бъде възмезден, ако се уговори възнаграждение за влогоприемателя;
 • реален договор – счита се за сключен с предаването на вещта;
 • влог може да бъде учреден само по отношение на движими вещи;
 • без изисквания за форма, като условие за действителност.

4.Права и задължения за страните

 • Задължения за влогоприемателя

     – да пази вещта с грижата на добър стопанин;

     – да върне вещта след изтичането на определения срок ( като в закона се казва, че ако не е уговорен такъв, влогоприемателят може да предизвести влогодателя и да му даде подходящ срок, за да си вземе вещта );

     – не може да използва вещта без съгласието на влогодателя;

     – отговоря само при умисъл или груба небрежност, ако до изтичането на определения в договора срок или този посочен в предизвестието влогодателят не си вземе вещта;

     – няма право да се разпорежда с вещите без съгласието на влогодателя.

 • Права на влогодателя

     – Може да поиска връщането на вещта по всяко време, дори да е уговорен срок и той да не е изтекъл. В този случай той ще дължи възнаграждение на влогоприемателя само за времето, през което той е пазил вещта. Що се отнася до разноските, той ще трябва да ги заплати с оглед на първоначално уговореното време.

5.Обратни искове на влогоприемателя

Обратните искове на влогоприемателя са уредени в чл.254 от ЗЗД. Те са свързани с:

 • Извънредните разноски, които са направени за да се запази вещта, ако те са били необходими и неотложни, а когато влогът е безвъзмезден се дължат и обикновените разноски. И при възмездния, и при безвъзмездния влог особените разноски се плащат отделно;
 • Вредите и особените разноски, причинени от скрити недостатъци на вещта, за които влогоприемателят не е знаел.

И двата иска са обезпечени с право на задържане по чл.91 от ЗЗД. Като, ако е уговорено възнаграждение за влогоприемателя, то също е обезпечено с такова право.

6.Необходим и неправилен влог

а) Необходим

 • уреден е в чл.251 от ЗЗД
 • при него вещта се влага по необходимост:

     – или от наложено извънредно събитие

     – или от реда наложен на определени места

 • при необходимост със свидетелски показания може да установи какво е вложено

 б) Неправилен

 • уреден е в чл.253 и чл.257 от ЗЗД

– чл.253 – уговорка между влогодателя и влогоприемателя, че последният ще може да ползва вещта докато я пази

– чл.257 – възможност за разпореждане с вещта, ако тя е заместима. В този случай се прилагат правилата за заема: влогоприемателят ще бъде задължен да върне заетата сума или вещ от същия вид, количество и качество

7.Прекратяване на договора

 • с връщането на вещта на влогодателя;
 • ако след изтичане на определения в договора или в предизвестието срок, влогодателят не си вземе вещта, влогоприемателят има право с разрешението на Районния съд да продаде вещта на публична продан. От получената цена се изплащат вземанията на влогоприемателя, а останалото се влага в банка на името на влогодателя.