ДЕЛБА НА НАСЛЕДСТВО

t2_5463086.jpg

1.Нормативна уредба

Чл.69 – Чл.80 от Закона за наследството.

2.Кой може да иска делба?

Всеки един от наследниците на конкретен наследодател, може да иска делба на оставеното наследство, като това е възможно дори противно изявената воля на наследодателя.

3.Срокове, в които може да бъде поискана делбата

В Закона за наследството липсват законови разпоредби, които да определят срокове, в които делбата може да бъде поискана, т.е. упражняването на това право не се обуславя от срок.

4.Особености на делбата

Налице са няколко изисквания свързани с делбата на наследство, задължителното спазване на които е закрепено в закона, а именно:

 • задължително участие на всички наследници
 • всеки наследник може да иска своя дял от наследството в натура, доколкото това е възможно, като при неравенство в дяловете, последното ще бъде изравнено с пари
 • разпореждането от страна на някой от сънаследниците с предмет, който не спада към неговия дял ще бъде недействително
 • делбата може да бъде извършена приживе и от самия наследодател чрез дарение/завещание
 • ако при извършването й обаче се накърнят правата на наследници със запазена част, освен, че последната ще бъде недействителна, всеки един от ощетените наследници ще може да иска възстановяване на правото
 • недопускане :

     – разделянето на ниви на части по-малки от 3 дка

     – разделянето на ливади на части по-малки от 2 дка

     – разделянето на лозя и овощни градини на части по-малки от 1 дка

 • в случай, че при извършването на делбата бъде пропуснато някое наследствено имущество, последното ще се поделя допълнително
 • неподелени имоти, които не са участвали в делбата, но които наследодателят е притежавал ще се делят съобразно предвиденото в закона, освен ако последния не е разпоредил друго
 • имотите, които не могат да се поделят удобно, следва да бъдат изнесени на публична продан
 • в чл.69, ал.3 от ЗН е предвидена възможността за изкупуване на непокрити недвижими имоти при наличието на определени предпоставки.

6.В кои случаи делбата може да бъде оспорена поради погрешка?

В случаите, когато при извършването на делбата някой от сънаследниците бъде увреден в размер на повече от ¼ от стойността на дела си, последния ще може да оспори делбата поради погрешка.

Искът за оспорване може да бъде предявен в едногодишен срок от извършването на делбата.

7.В кои случаи не се допуска унищожение на делбата?

Когато преди постановяване на решението от последна съдебна инстанция по дело за оспорване на делба във връзка с чл.74, ал.1 от ЗН, делът на увредения бъде допълнен в пари или натура от останалите сънаследници, унищожение на делбата не се допуска.

8.Задължения за сънаследниците

За всеки от сънаследниците се предвиждат задължения, които следва да бъдат изпълнявани стриктно:

 • при съдебно отстранение на някои от сънаследниците, всеки един от останалите съобразно своята наследствена част ще дължи обезпечение на отстранения сънаследник, в случай че причината за отстранението е предшествала делбата

     – в чл.73, ал.2 от ЗН са предвидени причините, при наличието на      които горното правило не се прилага

 • преди да бъдат съставени дяловете на наследниците се предвижда всеки от тях да привнесе в наследството:
 • задълженията към наследодателя
 • задълженията към другите наследници във връзка с възникналата съсобственост.