ДАВНОСТНИ СРОКОВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ

t2_5470732

1.Нормативна уредба

Чл.82 от Закона за административните нарушения и наказания.

2.С изтичането на какви срокове се погасява възможността за изпълнение на наложено административно наказание?

В разпоредбата на чл.82, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания са посочени сроковете, след изтичането на които се погасява възможността за изпълнението на наложено административно наказание.

В зависимост от конкретната хипотеза и вида на наказанието, сроковете са следните:

–   две години за глоба;

–   шест месеца при временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност;

–   три месеца, когато наложеното наказание е обществено порицание.

3.От кой момент започва да тече давността, при какви действия се прекъсва и какви са правните последици?

Законодателят е предвидил, че давността започва да тече от момента на влизане в сила на акта, с който е наложено самото наказание.

По отношение на това, при извършването на какви действия давността се прекъсва е определено, че след  всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието, настоящата давност се прекъсва и започва да тече нова.

4.Други особености.

Макар в закона да е определено, че когато давността бъде прекъсната, на нейно място ще започне да тече нова давност се предвижда че в случаите, когато е изтекъл срок, който надвишава с една втора сроковете предвидени в разпоредбата на чл.82, ал. 1 от ЗАНН, независимо от спирането или прекъсването на давността административното наказание не подлежи на изпълнение.

Горното правило не се прилага в случаите, когато в срока за събирането на наложена глоба е било образувано изпълнително производство.