ГЛАСУВАНЕ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

t2_5470120.jpg

1.Нормативна уредба

Чл.241 – Чл.242 от Изборния кодекс.

2.Какви са особеностите при гласуването на ученици и студенти на място различно от това по постоянен адрес?

Избирател – ученик или студент, обучавaщ се в редовна форма в населено място, различно от това по постоянен адрес, може да упражни правото си на глас на това място в избирателна секция по избор, представяйки:

  • документ за самоличност;
  • надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка;
  • декларация по образец, че е гласувал и няма да гласува на друго място, която се прилага към избирателния списък.

Горепосочените лица, ще могат да се възползват от тази възможност при провеждането на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката, както и при избори за членове на Европейския парламент.

3.Какво друго предвижда закона при провеждането на самото гласуване на ученици и студенти на място, различно от това по постоянния им адрес?

В разпоредбата на чл.241, ал.2 от Изборния кодекс, че данните на избирателя се вписват в допълнителната страница на избирателния списък.

След като избирателя положи своя подпис в избирателния списък, в представената от него ученическа или студентска книжка се вписват – датата на изборите, и се отбелязва, че ученикът или студентът е гласувал. Книжката се подписва от председателя или секретаря и от един член на секционната избирателна комисия, след което се връща на избирателя заедно с документа му за самоличност.

4.Освобождаване от учебни занятия на ученици и студенти при провеждането на избори за кмет и общински съветници.

В случаите, когато се провежда избор за кмет или общински съветници, учениците и студентите могат да бъдат освободени от учебни занятия един ден преди, по време на изборния ден и един ден след него, за да могат да упражнят правото си на глас в населеното място, където имат право да гласуват.