ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

 

t2_5469979

1.Нормативна уредба

Чл.234 – Чл.236 от Изборния кодекс.

2.По какъв начин се оповестяват мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват?

В разпоредбата на чл.236, ал.1 от Изборния кодекс е предвидено, че не по-късно от 7 дни преди изборния ден съответните районни или общински избирателни комисии оповестяват по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване, мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.

В обявлението, с което се оповестяват мерките, се  посочват –  телефон и адрес, на които ще могат да се правят заявки за помощ в изборния ден.

3.Какви са предвидените изисквания по отношение на лицата с увредено зрение или със затруднения в придвижването при осъществяването на правото им да гласуват?

Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването осъществяват правото си на глас в секция по реда на разпоредбата на чл.10, ал.1 от Изборния кодекс ред, като е предвидена и възможността тези избиратели да гласуват и в избрана от тях подходяща секция.

В закона е предвидено тези избиратели да бъдат вписвани в допълнителна страница в избирателния списък след като представят декларация по образец, че не са гласували на друго място.

4.Какъв е реда при гласуването на избирател с придружител, кога се допуска и при какви условия ?

В Изборния кодекс, законодателят е постановил, че когато даден избирател е с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което от своя страна да не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на съответната комисия може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от самия избирател.

В случаите, при които взетото от председателя решение бъде оспорено от член на представляваната от него комисия, възникналия спор следва да се реши секционната избирателна комисия.

Изисквания свързани с придружителя

  • Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели;
  • Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки“ на избирателния списък срещу името на избирателя;
  • Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след което придружителят се подписва.
  • Важно е да бъдат отбелязани и следните подробности:
  • когато избирателят може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят следва да бъде допуснат само до кабината за гласуване, без да присъства докато трае самото гласуване;
  • неграмотността не представлява основание за гласуване с придружител;
  • когато увреждането е от такова естество, което не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал“ и се подписва.