ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗГУБЕНО ИЛИ УНИЩОЖЕНО ДЕЛО

t2_5471235

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба

Правилник за администрацията в съдилищата

2.Същност

Ако някое дело бъде изгубено или унищожено преди изтичане на срока предвиден за пазенето му, със заповед на административния ръководител на съда то се възстановява.

3.Процедура

За да бъде едно дело възстановено поради неговото изгубване или унищожаване, е необходимо да се състави акт от съдебния администратор или административния секретар, като се използват всички книжа, отнасящи се до делото, които се намират в съда, в други учреждения и у страните, включително документите от електронната папка на делото.

Когато делото е изгубено или унищожено в първата инстанция, преди да е издадено решение по него, разпитаните свидетели и вещи лица могат да бъдат разпитани отново, ако не е възможно да се възстановят съответните протоколи.

След като се приключи събирането на материалите и се съставят проектите за възстановяваните книжа, съдът в открито заседание с призоваване на страните се произнася по възстановяването с определение, което подлежи на обжалване по съответния процесуален ред.

Когато е изгубено или унищожено дело, което е било приложено към друго дело, приложеното дело се възстановява от съда, в който е било образувано. Възстановяването се извършва след изпращане на препис от акта, съставен от съответния друг съд, установил изгубването или унищожаването.

По същият ред се възстановяват и изгубени или унищожени съдебни актове и съдебни книжа, както и дела, унищожени след изтичане на сроковете, предвидени в чл. 62 от Правилника за администрацията на съдилищата, когато с решение на ВКС е уважена молба за отмяна на влязло в сила решение и е възобновена висящността на производството.

Когато несвършено наказателно дело от общ характер не може да се възстанови, съдът с определение предлага на органите на предварителното производство да проведат ново разследване.

Когато делото не е възстановено поради това, че събраните материали са недостатъчни, и бъде заведено отново, не се събират повторно държавни такси.

4.Срокове за съхранение на делата

Внесените в архива дела и други книжа се съхраняват:

  • в апелативните, окръжните, административните и военните съдилища – 10 години
  • в районните съдилища, службите по вписванията и съдебно-изпълнителните служби – 5 години
  • бракоразводните дела – 10 години
  • делата за издръжка и за изменение на издръжка – 25 години, а при издръжка и изменение на издръжка на дете – 5 години след навършване на 25-годишна възраст на детето, в чиято полза е била присъдена
  • делата за осиновявания и за установяване на произход – 130 години
  • запрещение – 25 години
  • описните книги и азбучниците – 100 години
  • книгите за открити и закрити заседания – 25 години
  • книгите за приемане и отказ от наследство – 100 години

Наличните регистри за юридически лица, търговските регистри и книгите за изпълнение на присъдите се съхраняват 75 години.

Наказателните дела, по които присъдата не е приведена в изпълнение, не се унищожават и се съхраняват в архива до изтичане на абсолютната давност по Наказателния кодекс за изпълнение на наказанието и по които наказанието не е изтърпяно.

При унищожаване на съдебни дела присъдите и решенията по тях се отделят в томове, които се съхраняват за срок 20 години в съответния съд, след което се изпращат за съхранение в дирекция „Централен държавен архив“ към Държавна агенция „Архиви“.