ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ИМЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД

t2_5472127

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация

Административно-процесуален кодекс

2.Възстановяване или промяна на име

  • Българските граждани, на които принудително са променени имената, могат по свое желание да възстановят предишните си имена и не са упражнили това свое право до този момент.
  • Могат да се възстановят или променят имената на непълнолетни, ако имената на техните родители или на единия от тях са принудително променени.
  • По административен ред могат да променят имената си и българските граждани, родени след като имената на техните родители или на един от тях са били принудително променени.


3.Компетентен орган

Компетентният орган, пред когото се осъществява услугата по възстановяване или промяна на името по реда на чл. 19а от Закон за гражданската регистрация, е длъжностното лице по гражданското състояние по постоянен адрес на заявителя. На територията на общината длъжностно лице по гражданското състояние е кметът.

3.Условия и ред за възстановяване

Заинтересованото лице трябва да подаде следните документи за възстановяване или промяна на името пред съответното длъжностно лице. Необходимите документи са:

  • заявление по образец с нотариална заверка на подписа, което се подава лично. В случаите, когато лицето енепълнолетно, заявлението се подава от неговите родители или настойници
  • копие от документ за самоличност
  • удостоверение за раждане в оригинал
  • заверено копие от акта за раждане на заявителя, когато не е роден в съответната община
  • заверени копия от актовете за раждане на родителите, когато не са родени в общината, където се депозират документите

Възстановяването на имената се извършва с решение на длъжностното лице по гражданското състояние след проверка на всички депозирани документи. Решението се изготвя в четири екземпляра – за лицето, за отразяване на промяната в личния регистрационен картон, за вписване в акта за раждане, за вписване в акта за граждански брак, ако има съставен такъв.

Когато заявлението не отговаря на изискванията или не са налице условията, установени от закона, длъжностното лице отказва да възстанови или промени името по административен ред. Решението се съставя в два екземпляра – за лицето и за прилагане към заявлението.

Решението за възстановяване или промяна на име се връчва лично на заявителя. В този случай във всички екземпляри се вписва датата на връчване, отбелязва се, че е връчено лично и лицето се подписва.

Решението на длъжностното лице подлежи на обжалване от заинтересуваните лица съгласно разпоредбите на  Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщението за издаване на акта. Жалбата се подава чрез органа, издал акта до административния съд.