ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

a808be6977681df9d67f1251303d35aa

1.Нормативна уредба

Чл.172 – Чл.179 от Закона за културното наследство

2.Какви са начините и условията за възпроизвеждане на културни ценности?

Според разпоредбата на чл.172 от Закона за културното наследство, културните ценности могат да бъдат възпроизвеждани под формата на – копия, реплики и предмети с търговско предназначение.

Условията, при които се изработват копията, репликите и предметите с търговско предназначение, трябва да гарантират физическото запазване и защитата от посегателства върху културната ценност.

В случаите, при които за изработката е необходимо да бъде осъществен непосредствен контакт или въздействие върху културната ценност, законът предвижда, тези действия да бъдат осъществявани от лица, които следва да имат необходимата квалификация.

Копията, репликите и предметите с търговско предназначение могат да се изработват само със:

 • съгласие от собственика на културната ценност;
 • съгласие от директора на съответния музей – когато се касае за музейни културни ценности;
 • с разрешение на министъра на културата – когато се касае за копия и реплики на културни ценности със световно и национално значение или национално.

3.Какво всъщност представляват копията, репликите и предметите с търговско предназначение?

Копия

 • новосъздадена вещ, която възпроизвежда максимално точно визуалните и размерни характеристики на културната ценност;
 • маркира се със знак, обозначаващ я като копие;
 • копия на културни ценности се изработват в следните случаи: когато това се налага по съображения свързани със сигурността на културната ценност; при липса на условия за представянето й в експозиция; при липса на условия за съхраняването й, поради което тя е предоставена на друг музей; при необходимост от експонирането й в повече от един музей; при интерес от експониране на културна ценност – собственост на физическо или юридическо лице.
 • броят на копията на една културна ценност не може да бъде по-голям от: три – за движимите културни ценности; едно – за недвижимите културни ценности.

Реплика

 • новосъздадена вещ, която възпроизвежда визуално характеристиките на културната ценност, но задължително се различава от нея по размер най-малко с една десета;
 • маркира със знак, обозначаващ я като реплика;
 • може да се изработва за представителни и образователни цели

Предмет с търговско предназначение

 • предмет, който се отличава от културната ценност по размер не по-малко от една десета и детайли, които могат да съдържат и нови елементи;
 • могат да бъдат изработвани и предмети с търговско предназначение, възпроизвеждащи отделни елементи на културна ценност.

4.Какви са другите особености свързани с изработката на копия, реплики и предмети  търговско предназначение на културни ценности?

 • условията и редът за изработване им се определят с наредба на министъра на културата;
 • създаването, разпространението и използването на изображения на културни ценности за лични нужди с представителна, образователна и научна цел е свободно;
 • създаването, разпространението и използването на изображение на културна ценност или на елементи от нея във фотографско, компютърно, видео- и друго изображение с търговска цел, включително използването на изображението или на части от него при производство на стоки, етикети и дизайнерски решения или за реклама става по условия и ред предвидени в закона.