ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

t2_5459919.jpg

1.Нормативна уредба

Закон за обществените поръчки

2.Обекти на обществените поръчки

Най-общо обектите на обществените поръчки могат да бъдат обособени в три групи:

 • доставки на стоки;
 • предоставяне на услуги;
 • строителство.

3.Видове процедури

 • Открита процедура – при която всички заинтересовани лица могат да подават оферта;
 • Ограничена процедура – при която оферти могат да подават само кандидати, получили покана от възложителя след предварителен подбор;
 • Състезателен диалог – всяко заинтересовано лице може да подаде заявление за участие, възложителят провежда диалог с допуснатите кандидати, след което кани тези с подходящите предложения да подадат оферти;
 • Процедури на договаряне – те биват два вида: процедура на договаряне с обявление и процедура за договаряне без обявление;

4.Регистър на обществените поръчки

В регистъра на обществените поръчки се набира и съхранява информация, чрез която се осигурява прозрачност относно процеса по възлагането и изпълнението на обществените поръчки. Регистърът е публичен и съдържа:

 • решенията за откриване, промяна и прекратяване на процедури за възлагане на обществени поръчки;
 • обявленията, предвидени за вписване в регистъра;
 • информацията за възложените обществени поръчки;
 • информация за изпълнените договори за обществени поръчки;
 • информация за хода на процедурата при производство по обжалване;
 • друга информация, определена със закон или в правилника за прилагане на закона.

5.Субекти на обществени поръчки

 • Участник/кандидат в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения;
 • Изпълнител на обществена поръчка е участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, с когото възложителят е сключил договор за обществена поръчка;
 • Възможните възложители на обществени поръчки са изчерпателно изброени в чл.7, ал.1-6 от ЗОП;

7.Провеждане на процедурата

 • Предварително обявление

Първият предварителен етап е планирането на процедурите от страна на възложителя. Той изпраща до Агенцията по обществени поръчки обявление за всички процедури, които възнамерява да открие през следващите 12 месеца.

 • Документация за участие в процедурата

Чл.28, ал.1 от Закон за обществените поръчки.

 • Комисия

За провеждането на процедурата за възлагане на обществена поръчка възложителят назначава комисия. Членове на комисията могат да бъдат лица, които трябва да декларират:

– че нямат материален интерес от възлагането на обществена поръчка на определен кандидат или участник;

– че не са свързани лица с кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители;

– че нямат правен интерес по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;

– че не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите спецификации в методиката за оценка на офертата;

Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си. Възложителят има право да упражнява контрол върху комисията, който се изразява в проверка на съставените от тях протоколи.

 • Оферта

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Всяка оферта трябва да съдържа съответните реквизити изчерпателно изброени в чл.56,ал.1 от ЗОП.

Също така важно условие е тя да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител. Този запечатан плик съдържа три отделни плика: ( плик №1 – „Документи за подбор“, плик №2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”, плик №3 „Предлагана цена“ )

 • Критерии за оценяване на офертата

Възможни са два критерия за оценяване на офертите:

   -най-ниска цена;

   -икономически най-изгодна цена;

 • Гаранции

За да може да участва в процедурата по възлагане на обществена поръчка, кандидатът или участникът трябва да представи гаранция, чийто размер е определен от възложителя. Съществуват хипотези, при които възложителят може да не изисква предварителна гаранция.

 • Разглеждане на офертите

Отварянето на офертите е публично. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика. След това разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Съставя се протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите.

 • Определяне на изпълнител

Възложителят в 5-дневен срок от приключването на работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява участника определен за изпълнител и сключва договор за обществена поръчка с него.