ВЪВОД ВЪВ ВЛАДЕНИЕ

t2_5458963.jpg

1.Издаване на Постановление за възлагане

То се издава в тридневен срок от внасянето на цялата цена на имота от купувача по сметката на съдебния изпълнител.

Чл. 496. (1) Когато лицето, обявено за купувач по реда на чл. 492 – 494, внесе в срок дължимата сума, съдебният изпълнител му възлага имота с постановление.

(2) От деня на влизане в сила на постановлението за възлагане купувачът придобива всички права, които длъжникът е имал върху имота. Правата, които трети лица са придобили върху имота, не могат да бъдат противопоставени на купувача, ако тези права не могат да се противопоставят на взискателите.

2.Уведомяване на длъжника

За издаденото Постановление за възлагане съдебният изпълнител е длъжен да уведоми длъжника и неспечелилите търга участници.

Длъжникът бива уведомен по реда на глава Шеста от ГПК „Съобщения и призовки”. Тази процедура би могла да отнеме около месец.

3.Обжалване на постановлението за възлагане

Постановлението за възлагане би могло да бъде обжалвано в седем дневен срок от уведомяването. чл.436 от ГПК.

Основания за обжалване:

  • Първо основание за обжалване – Наддаването при публичната продан не е извършено надлежно /не е извършено в сградата на Районен съд, извършено е в друг от обявения ден/.
  • Второ основание за обжалване – Имуществото не е продадено на лицето, дало най-високата цена.

Чл. 435. (3) Постановлението за възлагане може да се обжалва … поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. 

4.Обжалване пред Окръжен съд

Жалбата срещу Постановлението за възлагане се подава чрез съдебния изпълнител до окръжния съд по място на изпълнение.

Подаването на жалбата не спира действията по изпълнението, но съдът може да постанови спирането. Съдът обявява решението с мотивите си най-късно в едномесечен срок от постъпването на жалбата в съда, като то вече не подлежи на обжалване.

Нормативната уредба са в чл.435 – чл. 438 от ГПК.

5.Влизане на Постановлението за възлагане в сила

Постановлението влиза в сила, ако не е обжалвано по т.3 от настоящото изложение, в седем дневен срок от уведомяването на лицата.

Ако е било обжалвано Постановлението за възлагане влиза в сила след като бъде потвърдено от Окръжния съд.

6.Въвод във владение

След влизането в сила на Постановлението за възлагане купувачът се въвежда във владение на имота от съдебния изпълнител. чл.498 от ГПК