ВРЪЩАНЕ НА ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ

t2_5471515

Автор: Габриела Нешева

1.Парична гаранция

Паричната гаранция е вид мярка за неотклонение. Изразява се във внасяне на определена сума пари или ценни книжа, служещи като гаранция, че обвиняемият няма да се укрие или да извърши друго престъпление. Мярката се налага от разследващия орган в досъдебното производство с постановление на прокурор или разследващ полицай. Размерът на гаранцията се определя, като се взима предвид и имущественото състояние на обвиняемия. Ако обвиняемият се укрие, сумата ще бъде отнета и ще бъде наложена по-тежка мярка за неотклонение.

2.Обжалване

Мярката за неотклонение може да бъде обжалвана още преди да е заплатена пред първоинстанционния съд в срока за представянето й. Съдът се произнася окончателно с определение.

Ако гаранцията не е обжалвана или платена в срок, прокурорът може да задържи обвиняемия до 72 часа и да направи искане пред съда за по – тежка мярка – задържане под стража или домашен арест. На делото пред съда обвиняемият задължително трябва да има защитник.

Когато гаранцията не е платена и обвиненият е задържан под стража, по всяко време може да поиска изменение на мярката за неотклонение чрез прокурора до съда. Съдът се произнася с определение, което може да бъде обжалвано в тридневен срок.

Сумите за парична гаранция се внасят по сметката на съответната прокуратура след като е взета мярка за неотклонение „парична гаранция”.

2.Връщане на парична гаранция

Сумата или ценните книги, внесени като парична гаранция, ще бъдат върнати ако обвиняемият е освободен от наказателна отговорност или от изтърпяване на наложеното наказание. Друго условие за връщане е лицето да бъде оправдано. Ако бъде осъдено на наказание без лишаване от свобода, както и когато е осъдено лице с влязла в сила присъда и е задържано за изпълнение на наказанието, също парите за гаранцията се връщат.

За да бъде върната сумата е необходимо да се депозира молба в свободен текст за освобождаване на гаранцията. Молбата може да бъде от името на лицето, в полза на което е внесена паричната гаранция или негов пълномощник със законово основание да изтегли гаранцията. Ако молбата се подава от пълномощник е необходимо да има изрично пълномощно, което се прилага към молбата. Към молбата се прилага също влязъл в сила съдебен или прокурорски акт (постановление на прокурор за прекратяване на наказателното производство, влязло в сила определение за освобождаване от гаранцията, заведено от съда, когато делото е на фаза съдебно производство, присъда, решение, протокол или друг документ), вносна бележка за внесената парична сума.

Молбата се докладва на наблюдаващия прокурор, който изготвя резолюция, с която удостоверява наличието на основания за възстановяване на гаранцията. При отказ от възстановяване на паричната гаранция наблюдаващият прокурор изпраща мотивирано писмо. Ако е постановено възстановяване на сумите, то те се изплащат на посочена от лицето банкова сметка или на ръка. Ако в рамките на една година от постановяване на акт за връщане на паричната гаранция, тя не бъде потърсена, сумата се конфискува и не подлежи на връщане.