БРАЧЕН ДОГОВОР

t2_5459251

1.Същност на брачния договор

Имуществените отношения между съпрузите могат да бъдат уредени по три режима:

 • законов режим на общност;
 • законов режим на разделност;
 • договорен режим – брачен договор.

2.Нормативна уредба

чл.37 – чл.43 от Семеен кодекс.

3.Съдържание на брачния договор

Съдържанието на брачния договор включва само уговорки относно имуществените отношения между страните, а именно:

 • правата на страните върху придобитото по време на брака;
 • правата на страните върху притежаваното имуществото преди брака;
 • начините, по които страните ще могат да се разпореждат с имуществото и със семейното жилище;
 • участието в разходите и задълженията;
 • какви ще бъдат имуществените последици при евентуален развод;
 • издръжката на съпрузите и на децата от брака;
 • други имуществени отношения, непротиворечащи на разпоредбите на Семейния кодекс.

За имуществените отношения, които не са уредени в договора, се прилага законовият режим на общност.

4.Форма на брачния договор

Брачният договор се сключва лично от страните по него. За да бъде валиден и да породи желаните последици, той трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и подписите. Когато се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, е необходимо договора да се завери от нотариуса, в чийто район се намира имотът.

5.Прехвърлително действие на договора при прехвърляне на недвижимости

Когато договорът, с който се прехвърля собствеността или друго вещно право върху недвижим имот, е сключен по време на брака, той ще има прехвърлително действие и ще се впише в Имотния регистър в деня на нотариалното удостоверяване. Когато договорът е сключен преди встъпването в брак, той ще се представи за вписване от нотариуса в деня, в който последният получи удостоверението за сключения граждански брак.

6.Действие на брачния договор

С договора не могат да се засягат права, придобити от трети лица преди сключването му. Той поражда действие:

 • от момента на сключване на брака;
 • от деня на сключване на договора, когато е сключен по време на брака;
 • от друга дата определена в него.

7.Изменение, прекратяване и разваляне на брачния договор

А)Изменение – измененията по договора се извършват във формата, в която е сключен, като с това не могат да се засягат права на трети лица придобити преди сключването му;

Б)Прекратяване – съществуват три възможности:

 • по взаимно съгласие на страните, като в този случай те могат да изберат законов режим или да сключат нов договор;
 • по иск на единия от съпрузите, когато е налице съществена промяна в обстоятелствата, която сериозно застрашава интересите на съпруга, на непълнолетните деца и на семейството като цяло;
 • при прекратяване на брака, като в този случай продължават да действат клаузите предназначени да действат и след него.

В)Разваляне – по съдебен ред по реда на чл.87 от Закона за задълженията и договорите;

 • развалянето може да бъде и частично;
 • има действие за в бъдеще.

По отношение на брачния договор се прилагат общите правила относно недействителност на договорите. Унищожаването има действие за в бъдеще. Ако страните не сключат нов договор ще се прилага законовият режим на общност.