АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

t2_5460986.jpg

1.Нормативна уредба

Закон за гражданската регистрация – чл.34 – чл.88б

2.Същност на акт за гражданско състояние (АГС)

Под АГС се разбира един правен акт, който има в основата си волеизявление на властнически орган на местно самоуправление (т.нар. длъжностно лице по гражданско състояние).

Чл. 35 от Закон за гражданската регистрация, извежда че длъжностно лице по гражданско състояние е кметът на общината, който с писмена заповед възлага това си правомощие на кмет на отделно населено място.

Компетентният орган да създава АГС е кметът на населеното място, на чиято територия се е случило събитието. Законът обръща внимание на обявяването на събитието, задължение за което имат предвидените в закона лица.

Актовете за гражданско състояние не са удостоверенията, с които всеки разполага (напр. удостоверение за раждане), тъй като тези документи имат производен характер, т.е. удостоверяват, че е налице съответния АГС, който се пази при длъжностното лице.

3.Видове актове за гражданско състояние:

 • Акт за гражданско състояние за раждане – Всяко раждане трябва да се съобщи писмено в срок от пет дни (без деня на раждането). Съгласно чл.43 от ЗГР задължение писмено да съобщят за раждането имат: ръководителят на здравното заведение или лицето, на което със заповед е възложено това, когато раждането е станало в здравно заведение; компетентно медицинско лице, когато раждането не е станало в медицинско заведение; длъжностното лице по гражданско състояние, когато в населеното място няма медицинско лице;

От писменото съобщение трябва да се различава устното обявяване на раждането и е задължение на: бащата (прави се лично или чрез нотариално упълномощено от него лице); когато бащата е починал, отсъства, намира се в неизвестност или други обективни обстоятелства не му позволяват да обяви раждането, това се прави от лице, присъствало на раждането; майката също може да обяви раждането (лично или чрез упълномощено от нея лице).

Актът за раждане съдържа всички стандартни реквизити на останалите АГС – място на съставяне на акта, номер на акта и дата на съставяне, номер на оригиналното удостоверение, дата (година, ден, месец, час и минута) на раждането, място на раждане, име на новороденото, ЕГН и т.н. ( чл. 45, ал. 1 от ЗГР).

Съществува обаче и възможност, бащата на новороденото да не е установен по реда на презумпцията за бащинство. Тогава бащата може да се установи чрез припознаване. Ако припознаването е направено преди съставянето на АГС за раждане, бащата се вписва в акта. Ако припознаването се извърши след това, то в графата “баща” се пише “неизвестен” ( чл.49 от ЗГР).

Нов АГС за раждане се съставя в хипотезата на пълното осиновяване – новият акт се съставя въз основа на заверен препис на решението на съда, с което осиновяването се допуска ( чл.50, ал. 1 ЗГР).

 • Акт за гражданско състояние за брак – Актовете за граждански брак се съставят, след като длъжностното лице по гражданско състояние провери самоличността и възрастта на страните и установи, че няма пречки за сключването на брака, получи волеизявленията на страните за съгласието им, в присъствието на двама свидетели.
 • Акт за гражданско състояние за смърт – Актовете за смърт се съставят въз основа на получено съобщение за смърт, което се издава от компетентно медицинско лице не по-късно от 48 часа и не по-рано от 24 часа от настъпването на смъртта. Обявител на събитието е лицето, което представя медицинското свидетелство за смърт.

Акт за смърт може да бъде съставен и въз основа на влязло в сила съдебно решение, с което се обявява дадено лице за починало. АГС се съставя от длъжностното лице по гражданско състояние въз основа на заверен препис на решението ( чл. 59 ЗГР).

 • АГС за военнослужещи при извънредни случаи – Тези АГС се съставят в случаите, когато военнослужещи се намират извън територията на страната или са на нейна територия, но поради военни действия са лишени от възможността да съобщят на гражданските власти за настъпилото събитие. В тези случаи функциите на длъжностно лице по гражданско състояние се поемат от военнослужещи, определени от командването ( чл. 63 от ЗГР).
 • АГС за раждане, сключване на граждански брак или смърт, съставяни при пътуване по море – В тези случаи капитанът на кораба е длъжен да впише съответното събитие в корабния дневник и да състави АГС в срок от 24 часа от настъпването му (без актът за граждански брак) –чл. 66 ЗГР. Капитанът на кораба е длъжен да предаде преписи от съответните АГС в службата за гражданско състояние при общината на първото българско пристанище, в което е влязъл корабът или в българското посолство/консулство в първата страна, в чието пристанище влезе кораба ( чл. 67, ал. 1 от ЗГР).
 • АГС на български граждани, съставени в чужбина – Съставят се или от съответното българско дипломатическо/консулско представителство в съответната държава, или от чуждите местни органи по гражданско състояние там. Във втория случай българският гражданин е задължен да се снабди със заверен препис от АГС и да го предаде (изпрати) не по-късно от шест месеца на дипломатическия/консулския представител в съответната страна, като му съобщи и постоянния си адрес в Република България ( чл. 70, ал. 1 ЗГР).

4.Изменения в актовете по гражданско състояние

Измененията в актовете по гражданско състояние стават чрез отбелязване, допълване и поправяне. ЗГР предвижда, че промяната в гражданското състояние на лицата се извършва по съдебен или по административен път. Чрез отбелязване се внасят промени относно обстоятелствата, характеризиращи гражданското състояние на лицата (отбелязването става в графата “бележки”). Отбелязването също има качеството на вторичен административен акт. Съществуват и случаи, когато тези отбелязвания стават и без официален акт на държавен орган – напр. при припознаване, което е частен акт на лицето, което извършва волеизявлението. Чрез отбелязване става промяна на такива обстоятелства, като прекратяването на граждански брак/обявяването му за недействителен, прекратяване на осиновяване, установяване на произход чрез съдебно решение

 • Промяна на АГС по административен ред

Когато има промяна в АГС по административен ред, въз основа на официални документи се извършва промяната, но това може да стане само тогава, когато тези данни не променят смисъла на АГС. По административен ред не може да се променят името, пола и т.н. на лицето.

 • Промяна на АГС по съдебен ред

Промените на АГС въз основа на съдебно решение са следните:

 • При непълно осиновяване – в АГС се отбелязва решението, с което се допуска непълното осиновяване, имената на лицето, което се осиновява (ако са променени) и имената на осиновителите.
 • При развод/обявяване за недействителен брака – обявява се номерът и състава, който е издал решението за развода, а ако има изменение на фамилното име – отбелязва се и това.

5.Регистри на актове за гражданско състояние

Регистрите за гражданско състояние представляват специални книги, които съдържат съставените през годината актове за гражданско състояние по видове. Част от регистъра е азбучният указател на вписаните в регистъра лица.

6.Съставяне на нов АГС въз основа на съдебно решение

Нов АГС, който се съставя въз основа на влязло в сила съдебно решение, има в две групи случаи:

 • При пълно осиновяване и при обявяване на смърт ( чл. 14 – чл. 18 ЗЛС ). Новият АГС за раждане се съставя, защото било по силата на пълното осиновяване, било по силата на обявяването на смъртта, се променя гражданското състояние на съответното лице.
 • Когато първоначално съставеният АГС е бил изгубен или унищожен. Тук пак има нов съдебен акт, но той вече не притежава конститутивното действие на съдебното решение за пълно осиновяване, а върви по специалното производство на ГПК за установяване на факти. Това е особен вид охранително производство.
 • Унищожаването на вече съставен АГС става, когато например длъжностното лице по гражданско състояние е съставило два акта за едно и също обстоятелство.
 • Поправките не водят до анулирането на акта за гражданско състояние, а се вписват в графата “бележки”.
 • Съгласно чл. 34, ал. 2 ЗГР, съставените по установения ред актове за гражданско състояние, имат пълно доказателствено действие за отразените в тях факти до доказване на тяхната неистинност. Оборването на тази презумпция става чрез оборването истинността на съответните документи.