АДВОКАТСКА КЛИЕНТСКА СМЕТКА

mar

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба

Закон за адвокатурата

2.Същност

Адвокатската клиентска сметка се открива на основание чл.39 от Закона за адвокатурата от адвокатите, адвокатите от Европейския съюз и адвокатските дружества за постъпване на парични средства, които клиентите предоставят за разходване от адвоката и адвокатските дружества.

3.Особености

По адвокатската клиентска сметка могат да се внасят /превеждат/ суми за:

 • заплащане на разноски, държавни такси и данъци на клиента
 • заплащане на хонорари на лица, различни от адвоката или адвоката от Европейския съюз
 • извършване на сделки и действия от името и за сметка на клиента, съобразно сключения договор между клиента и адвоката или адвоката от Европейския съюз
 • други цели, предвидени в договора между адвоката или адвоката от Европейския съюз и неговия клиент

По тази сметка се внасят суми, които клиента дължи към лица и институции различни от адвоката или адвокатското дружество.

Сумите по адвокатската клиентска сметка не са част от имуществото на адвоката или адвокатското дружество. Те остават собственост на лицето, което ги е предоставило на титуляра на сметката или за което са предназначени.

Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да удържи от постъпилите от или за неговия клиент средства сумата за своите разходи, доколкото те не са покрити от получени аванси, но е длъжен да представи отчет на клиента.

4.Предимства

 • Паричните средства по сметката не подлежат на запориране.
 • Всяка година се изготвя годишно извлечение за изразходване на средствата по клиентските сметки.
 • Титуляр на сметката е адвокатът. Може да се открива само лично от адвоката или упълномощеното от адвокатското дружество лице.
 • Всеки клиент има отделна сметка – партида. По една клиентска сметка може да има партиди на повече от един клиент.
 • Адвокатът – титуляр на сметката не може без изрично съгласие на съответния клиент да предоставя където и да било сведения или данни за откриването и управлението на клиентската сметка. Тази информация изцяло попада в „тайната на клиента“, която всеки адвокат е длъжен безусловно да пази.
 • Документите (на хартиен или електронен носител), съдържащи информация относно откриването и управлението на клиентската сметка, партидите по нея, движението на средствата по нея, съхранявани от адвоката, са сред обектите, които не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване.
 • При смърт на адвоката – титуляр на клиентската сметка, средствата по партидите от клиентската сметка остават на разположение на съответните клиенти, идентифицирани в партидите на клиентската сметка. Само те могат да се разпореждат с тях.
 • Сметката е освободена от такси за откриване, обслужване и  закриване.
 • Сметката не се закрива при нулево салдо.
 • Сметката не се олихвява.

Следва да се има предвид, че различните банки могат да  предлагат различни условия отнасящи се до адвокатската клиентска сметка.