ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Обновена декларация за пътуване във връзка с извънредното положение
Декларация за адрес във връзка с извънредното положение
Заявление за разрешение за таксиметров превоз
Заявление за провеждане на митинг
Заявление за провеждане на мероприятия
Искане за издаване на удостоверение за постоянен адрес
Искане за издаване на удостоверение въз основа регистъра на населението
Искане за издаване на удостоверение за семейно положение
Искане за наличие и липса на задължения по ЗМДТ
Искане за издаване на удостоверение за наследници
Искане за издаване на данъчна оценка
Молба за издаване на изпълнителен лист
Декларация за имущество на малолетно лице
Декларация за имущество на непълнолетно лице
Декларация за материално и гражданско състояние
Молба за допускане на свидетел чрез призоваване от съда
Молба за допускане на свидетел при режим на довеждане
Молба за издаване на изпълнителен лист по наказателни дела
Молба за издаване на копие от цялото дело
Молба за издаване на съдебно удостоверение по граждански дела
Молба за издаване на съдебно удостоверение по наказателни дела
Молба за издаване на удостоверение за прекратен граждански брак
Молба за издаване на заверен препис от влязъл в сила съдебен акт
Молба за изменение на мярка за процесуална принуда
Молба за ксерокопие на документ от дело
Молба за назначаване на експертиза
Молба за образуване на изпълнително дело
Молба за образуване на обезпечително производство
Молба за определяне на общо най-тежко наказание
Молба за освобождаване от държавни такси и разноски
Молба за освобождаване от такси и разноски по административно дело
Молба за подходящ срок при бавност на съда
Молба за поправка или допълване на протокол от съдебно заседание
Молба за поправяне на очевидна фактическа грешка
Молба за правна помощ по административно дело
Молба за представяне на документи по дело
Молба за представяне на допълнителни писмени доказателства по дело
Молба за препис от влязло в сила решение и изпълнителен лист
Молба за разрешение за сключване на брак от непълнолетно лице
Молба за разрешение за сключване на сделки с имот, собственост на малолетно лице
Молба за разрешение за сключване на сделки с имот, собственост на непълнолетно лице
Молба за реабилитация
Молба за връщане на гаранция
Молба за връщане на оригинален документ
Молба за заверен препис от влязъл в сила съдебен акт
Наддавателно предложение за физически лица
Наддавателно предложение за юридически лица
Съобщение за прекратен граждански брак
Възражение срещу заповед за изпълнение по чл.414
Възражение срещу заповед за изпълнение по чл. 414а
Заявление за електронен адрес по административно дело
Заявление за издаване на свидетелство за съдимост на лице родено в България
Заявление за издаване на свидетелство за съдимост на лице родено в чужбина
Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК
Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК
Заявление за вписване на отказ от наследство и издаване на удостоверение
Заявление за вписване приемането на наследство и издаване на удостоверение
Искане за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия
Разрешение за търговия с тютюневи изделия
Уведомление за промяна на обстоятелства, свързани с издадено разрешение за търговия с тютюневи изделия